הסכמי רכישה ומיזוג – כל מה שצריך לדעת

רכישות ומיזוגים מהווים מהלך מקובל מאוד בעסקים. בצורה כזאת חברה קיימת שקולטת פעילות של חברה אחרת, יכולה להיכנס לתחום חדש, לקלוט במהירות טכנולוגיה חדשה, ליהנות ממאגר לקוחות נוסף. ככלל, הסכמי רכישה ומיזוג נועדו להציף ערך רב יותר עבור בעל החברה או בעלי המניות. בהסכמים הללו עשויה להיות העברת מניות ולעיתים ניתנת תמורה אחרת עבור ההסכמה למיזוג או לרכישה. 

הצעה למיזוג וחתימת דירקטוריון

הסכמי רכישה ומיזוג מביאים לשינוי מהותי בשתי החברות גם יחד. זה לא מהלך פרוצדורלי שיכול להוביל בעל תפקיד כזה או אחר. כלומר, שתי החברות גם יחד צריכות לנסח הצעה למיזוג או לרכישה בצורה מפורטת. זאת ועוד, בהצעת המיזוג צריכה לדון האספה הכללית. ניתן להגיש הצעה משותפת של שתי החברות, אך יש לציין זאת במפורש ועל כל הדירקטורים הנוגעים בדבר לחתום על כך. לצורך הסכמי רכישה ומיזוג נדרשים לערוך פרוטוקול של בעלי המניות (אסיפה כללית). 

ההסכם ואישור הממונה על ההגבלים 

הסכמי רכישה ומיזוג נחתמים תוך מעורבות עמוקה של בעלי מקצוע כגון רואי חשבון ועורכי דין. אולם גם אם ישנה הסכמה מלאה לתהליך בקרב החברה הקולטת והחברה הנקלטת, אין די בכך. על מנת שהמיזוג יאושר ויושלם בהצלחה הוא צריך להירשם ברשם החברות. זאת, לאחר שהוכח כי אין התנגדות לכך מטעם הממונה על ההגבלים. כמו כן, יש להצהיר על העדר התנגדות מטעם גורמים רלוונטיים ובעלי עניין, לרוב מדובר על נושים מובטחים או לא מובטחים. לסיכום, הסכמי רכישה ומיזוג מנוסחים בסיוע עורך דין בכיר המתמחה במתן ייעוץ משפטי לחברות טכנולוגיה והם נדרשים לעמוד בדרישות החוק, רשם החברות והממונה על ההגבלים. כמו כן, הם צריכים לעמוד בכללי חוק החוזים ולהגדיר היטב את התמורה וכל היבט מהותי אחר.